Over ZorgSaam Elburg

Initiatief van het Diaconaal Platform

foto 4ZorgSaam Elburg is voortgekomen uit een pilot in het kader van het project ‘de Zorgzame Kerk’ van de Protestantse Kerk in Nederland (2014-2015).

Visie en missie

ZorgSaam Elburg wil kerken faciliteren bij het vormgeven van een gezamenlijke, lokale diaconale betrokkenheid. Het bieden van sociale en/of praktische ondersteuning aan kwetsbare burgers in de gemeente Elburg door inzet van maatjes draagt bij aan het bundelen en vergroten van de (inter)kerkelijke inzet in de informele ondersteuning.

De inspiratiebron voor ZorgSaam Elburg is het Evangelie van Jezus Christus en zijn oproep tot dienst aan de naaste.

Belangrijke waarden zijn: wederkerigheid, inclusie, samenwerking, aansluiting bij de context, verbinding, preventie en presentie.

Interkerkelijke werkgroep

Zowel het bestuur als de maatjes hebben een verschillende kerkelijke achtergrond. Er is contact en samenwerking met diverse kerken in Elburg.

Samenwerking

ZorgSaam Elburg heeft geregeld contact met lokale professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties en wil bij haar activiteiten graag samenwerken om te komen tot een optimalisering van het aanbod aan ondersteuningsmogelijkheden voor de burgers van Elburg.